PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS


 

PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS 

Sąvokos 

Duomenų valdytojas ir svetainės www.sportuok.lt operatorius (toliau – Pardavėjas) yra UAB „Geras sportas“, įmonės kodas 303464471, buveinės adresas P. Žadeikos g. 11-26, LT-06324 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@sportuok.lt.

Pirkėjas – veiksnus pilnametis fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje https://sportuok.lt/.

Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

Sportuok.lt – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.sportuok.lt

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Prekė - visa tai, kuo prekiaujama internetinėje parduotuvėje sportuok.lt. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis sportuok.lt. 

Bendrosios nuostatos 

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su sportuok.lt pirkimo taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes sportuok.lt internetinėje parduotuvėje.

Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. 

Internetinėje parduotuvėje sportuok.lt yra įdiegtos fizinės, elektroninės, administracinės procedūros skirtos Asmeninių duomenų ir svetainėje vykdomų finansinių sandorių apsaugai užtikrinti. Taip pat naudojama “SSL” („Secure Socket Layer“) technologija, garantuojanti saugų Asmeninių duomenų perdavimą internetu. Tai daryti gali tik sportuok.lt darbuotojai, kuriems ši informacija reikalinga su užsakymu susijusioms užduotims vykdyti.

Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka. 

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

Privatumo politika

UAB “Geras sportas“, vykdydama elektroninę Prekyba, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis. 


 

Prekės


 

Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas. 

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@sportuok.lt. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje pakuotėje.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pardavėjo siunčiamų naujienlaiškių. Apie atsisakymą galima pranešti skiltyje „Mano paskyra“.

Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš sportuok.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

Pirkėjo įsipareigojimai


 

Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

Pirkėjas, naudodamasis sportuok.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

Pardavėjo teisės


 

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint Prekių krepšelį.

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.

Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

Pardavėjas turi teisę išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos informuoti apie pirkimo procesą, t.y., užsakymo pateikimą, užsakymo statuso keitimą, išsiuntimą iš sandėlio, grąžinimą, taip pat kvietimą įvertinti suteiktas paslaugas.

Pardavėjas turi teisę išankstiniu Pirkėjų sutikimu, siųsdamas naujienlaiškius, juos informuoti apie naujausias Prekes, specialius pasiūlymus, akcijas.

Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą.


 

Pardavėjo įsipareigojimai


 

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://sportuok.lt/ teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.


 

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai


 

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

Naudojantis elektronine bankininkyste;

Naudojantis „Paypal“, „Paysera“ elektroninių mokėjimų sistemas;

Grynaisiais pinigais;

Išsimokėtinai, pasinaudojus „Ūkio banko“ lizingo paslaugomis;

Atliekant bankinį pavedimą.

Visi mokėjimai, išskyrus mokėjimus grynaisiais pinigais Prekės pristatymo/atsiėmimo metu, privalo būti atliekami iš anksto. Užsakymas pradedamas ruošti tik gavus visą sumą už užsakytą Prekę(-es).

Pasirinkus mokėjimą grynaisiais pinigais, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia turėti tikslią sumą pinigų. Už grynų pinigų surinkimo paslaugą yra imamas 1,99 € mokestis, jis matomas krepšelyje, kai pasirenkamas apmokėjimo būdas grynais pinigais. Atvykus Prekės atsiimti į prekių išdavimo vietą, šis mokestis netaikomas.

Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti Prekių užsakymo sutartį.

PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.


 

Prekių įsigijimo išsimokėtinai tvarka


 

Šalys atsako už tai, kad jų sudarytoje Prekių pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pagal Prekių pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktus tol, kol Pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

Pardavėjas įsipareigoja įregistruoti Prekių pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį įstatymų numatyta tvarka viešame sutarčių registre.

Pirkėjui praleidus mokėjimo terminus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

Kai Pirkėjas pažeidžia pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartyje nustatytą periodinių įmokų mokėjimo terminą, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduotą Prekę, nepriklausomai nuo to, kokią sumą Pirkėjas jau yra sumokėjęs Pardavėjui. Atsiimdamas Prekę, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtas įmokas, atskaitęs Prekės nusidėvėjimo ir naudojimosi Preke išlaidas bei Pardavėjo išlaidas Prekei susigrąžinti.

Iki galutinio atsiskaitymo Pirkėjas neturi teisės be Pardavėjo sutikimo perleisti Prekę kitiems asmenims. Kai Pirkėjas be Pardavėjo sutikimo perleidžia jam perduotą Prekę kitam asmeniui arba Prekė dėl neteisėtų Pirkėjo veiksmų areštuojama, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas likusią kainos dalį sumokėtų nedelsdamas.

Pirkėjas patvirtina tinkamų Prekių gavimo faktą savo parašu pirkimo dokumentuose. Prekių priėmimo – perdavimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas. 

Prekės kokybę Pirkėjas patikrina priimdamas Prekę. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekės trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekę. Pretenzijas dėl Prekės trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prekės gavimo.

Aktą dėl Prekės defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjas ir Pardavėjas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekės kokybės per 10 (dešimt) dienų nuo Prekės perdavimo, laikoma, kad Prekė yra kokybiška ir neturi kitų trūkumų ar defektų.

Šalys sutaria, kad vėlesnis išsimokėtinai parduotos Prekės pasikeitimas neturi įtakos šalių tarpusavio atsiskaitymui.


 

Prekių pristatymas


 

Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.


 

Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:


 

Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

Prekės pristatomos tik pirkėjams Lietuvoje.

Užsakymo būsenai pasikeitus į “išsiųsta”, automatiškai išrašoma sąskaita, kuri yra patalpinama skiltyje „Mano paskyra“

Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 31 darbo dieną, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. 

Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę ir komplektaciją bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ir per 7 dienas nuo siuntos pristatymo dienos informuoti Pardavėją.


 

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


 

Kiekvienos sportuok.lt parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių.

Pardavėjas visoms Prekės suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip Prekės aprašyme.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

 

Prekių grąžinimas ir keitimas


 

Sportuok.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

Sportuok.lt taiko 365 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Ši garantija negalioja prekėms, kurių aprašyme yra aiškiai nurodyta, jog pinigų grąžinimo garantija joms netaikoma.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurių Prekinė pakuotė (išvaizda) yra pakitusi.

Pardavėjas suteikia garantinį aptarnavimą visam savo parduodamos produkcijos asortimentui, remdamasis LR ir ES galiojančiais garantinio aptarnavimo įstatymais.

Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Prekes, kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai raštu informavęs Pardavėją.

Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu), nurodydamas užsakymo numerį, kontaktinius duomenis, kas grąžinama ar keičiama.

Garantija taikoma tuomet, kai daikto negalima naudoti dėl medžiagų ar jų gamybos defektų, pasireiškiančių tuomet, kai daiktas naudojamas įprastu būdu. Garantija negalioja pažeidimams, atsiradusiems dėl nelaimingo atsitikimo, gaisro, potvynio, naudojimo ne pagal paskirtį, piktnaudžiavimo, nepriežiūros, netinkamo naudojimo, netinkamo taikymo, modifikavimo, neteisingo surinkimo, pakeitimų, remonto, kurį atliko kiti asmenys, bet ne gamintojas, gedimų ar apgadinimo dėl force major aplinkybių. Garantija neapima gaminio pervežimo (persiuntimo) gamintojui sąnaudų ar daikto sugadinimo tokio pervežimo (persiuntimo) metu patirtų nuostolių.

Garantiniu galiojimo laikotarpiu pastebėjęs Prekės(-ių) broką, Pirkėjas praneša apie tai raštu arba el. paštu Pardavėjui per 7 kalendorines dienas nuo Prekių trūkumo pastebėjimo.

Nekokybiškas ar brokuotas Prekes Pardavėjas įsipareigoja taisyti arba keisti naujomis. Pardavėjas kartu Prekėmis įsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekių naudojimosi instrukcijas, jei tokias privalo perduoti pagal Prekių specifikaciją, arba pateikti nuorodą, kur Pirkėjas gali susipažinti su Prekės instrukcijomis.

Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

Prekė turi būti grąžinama originalioje, nepažeistoje pakuotėje, įskaitant nenuimtą nuo prekės apsauginę plėvelę ar apsauginį tvirtinimą. Pakuotės pakitimai, būtini Prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar Prekinės išvaizdos praradimu. Draudžiama grąžinamą Prekę apvynioti lipnia juosta ar naudoti papildomus lipdukus. Pakuotėje privalo būti visi joje buvę dokumentai ir jos naudojimo bei surinkimo instrukcija.

Kartu su Preke grąžinami ir komplekte esantys Prekės priedai, atsarginės dalys bei įrankiai jai surinkti ar sumontuoti.

Prekė turi būti grąžinama kartu su šiais dokumentais: sąskaita-faktūra (reikalinga patvirtinti garantinius įsipareigojimus) ir garantijos dokumentu (jei toks buvo pridėtas prie prekės atskirai).

Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

Sportuok.lt padeda Pirkėjams pareikšti pretenzijas dėl garantijos suteikimo. Jei atsirado garantijoje numatytas gedimas, www.sportuok.lt klientų aptarnavimo skyriui išsiųskite „Prašymo dėl garantijos formą“, kuri yra patalpinta skiltyje „Mano paskyra“. 

Jei Prekės kaina yra nurodyta neteisingai arba iš tiekėjo gautoje informacijoje buvo pastebėta spausdinimo klaida(-ų), dėl kurios(-ių) informacija yra netiksli, Pardavėjas turi teisę nepriimti tokios Prekės užsakymų. Tokiu atveju Pardavėjas turit teisę atsisakyti vykdyti tokį užsakymą arba jį atšaukti nepriklausomai nuo to, ar užsakymas jau buvo patvirtintas ir apmokėtas. Jei užsakymas buvo atšauktas atlikus apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti visą sumokėtą sumą.

Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą per 1-2 dienas nuo grąžinamų prekių gavimo ir jų būklės įvertinimo dienos.


 

Atsakomybė


 

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei UAB „Geras sportas“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

Apsikeitimas informacija


 

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

 

Baigiamosios nuostatos


 

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir sportuok.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl sportuok.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.


 

Menu
TOP